DS 1140 Hvad skal afleveres?

Har du behov får et kursus i DS 1140, så kan du finde mere information her www.kvalitetssikring.nu, eller har du behov for hjælp til en aflevering så fang os på www.hirsch.nu

DS 1140 STEP BY STEP N01

Udover en struktureret gennemgang af de dokumenter der altid skal afleveres, laver vi også en udførlig gennemgang af DS 1140 paradigmet fra Dansk Standard. Vi starter en lidt andet sted.

Hvad er formålet med DS 1140

Det er at sikre at der er overensstemmelse mellem det projekterede og det udførst, herunder at materialer og produkter samt deres indbygning svarer til det forudsatte” [DS/EN 1990 DK NA, anneks B5]

Hvad er det så der skal afleveres?

Som entreprenør skal du aflevere 3 dokumenter, inden den certificerede statiker kan lave sin slut erklæring og dermed søge ibrugtagningstilladelsen. Det lyder ikke af meget, men det har giver store udfordringer i branchen. Det er hele måden at tænke kvalitetssikring på der er ændret, og vi kommer ind på enkeltheder senere i denne serie.

Entreprenøren skal selv forstå planlægning og udførelse af kontrol, både egenkontrol og uafhængigkontrol, tidligere har noget af dokumentationen ligget hos de projekterende, men ansvaret ligger nu hos entreprenøren alene.

Jeg gennemgår forskellen på kontrol og hvem der må udføre hvad på et senere tidspunkt.

Dokumenter der skal afleveres, helt kort drejer det sig om Statisk kontrolplan, Statisk kontrolrapport og Konstruktion som udført.

B2.2.2.x Statisk kontrolplan, Dette dokument beskriver organisationen fra entreprenørens side, det beskriver hvornår, hvordan, hvad og hvor meget der skal kontrolleres og hvordan afvigelser håndteres. Den sidste del af dokumentet er en fysisk kontrolplan, der detaljeret beskriver hvordan og hvad der konkret kontrolleres

B3.2.2.x Statisk kontrolrapport er i meget korte træk resultatet af den Statiske kontrolplan, hvor alle de aktuelle kontrolemner bliver struktureret og afleveret som en samlet rapport.

A5.x Konstruktion som udført. Er som udgangspunkt ikke en del af DS 1140, men en del den samlede dokumentation som entreprenøren har ansvar for. A5 er ikke kontroldokument, men et dokument der viser hvad der er indbygget i den bærende konstruktion.

Det kan godt virke lidt forvirrende med denne nummering, men det giver menig i det store billede. For at udskifte x’er skal noget af den statiske dokumentation granskes.

Vi gennemgår den statiske dokumentation i en senere artikel.

Nyhed, denne artikel serie bliver også tilgængelig på video, den bliver lagt gratis på YouTube og den bliver også en del af hirsch.nu og ds1140.dk

Tilmeld kursus

Vælg kursus