Udvælgelse af kontrolpunkter i en kontrolplan

Kontrol af udførelse af bærende konstruktioners statiske sikkerhed er en vital og vigtig del af byggeprocessen. Denne artikel går i dybden med, hvordan man udvælger kontrolpunkter til en kontrolplan af en specifikkonstruktions del, med særligt fokus på uafhængig kontrol, men også en omtale af egenkontrol. Vi vil tage udgangspunkt i standarden DS 1140:2018 for at sikre, at kontrolplanerne er i overensstemmelse med de gældende krav.

Hvad er en kontrolplan?

En kontrolplan er et dokument, der fastlægger strukturen for kontrolarbejdet. Den specificerer, hvad der skal kontrolleres, hvor meget der skal kontrolleres, hvordan kontrollen skal udføres, og hvilke acceptkriterier der gælder. Formålet med en kontrolplan er at sikre, at de bærende konstruktioner udføres i overensstemmelse med projektmaterialet og de tekniske specifikationer.

Typer af kontrol

Ifølge DS 1140:2018 skelnes der mellem tre typer kontrol: egenkontrol, uafhængig kontrol og tredjepartskontrol. Hver type kontrol har sine egne krav og anvendelsesområder:

 1. Egenkontrol: Udføres af den person, der har udført arbejdet. Det sikrer, at arbejdet er udført i overensstemmelse med de fastsatte specifikationer og accepteres som en del af den daglige kvalitetsstyring.
 2. Uafhængig kontrol: Udføres af en person, der ikke har deltaget i udførelsen af arbejdet. Dette kan være en person fra samme organisation, men som ikke har været involveret i det specifikke kontrolafsnit.
 3. Tredjepartskontrol: Udføres af en ekstern organisation, der hverken er juridisk eller økonomisk forbundet med den udførende organisation. Dette sikrer en høj grad af objektivitet i kontrollen.

Planlægning af kontrol

Planlægningen af kontrolprocessen er afgørende for at sikre en systematisk og effektiv kontrol. Dette inkluderer følgende skridt:

 1. Inddeling af konstruktionen i kontrolafsnit: Konstruktionen opdeles i mindre afsnit for at sikre, at kontrolarbejdet kan udføres grundigt og overskueligt. Hvert afsnit skal have ensartede materialeegenskaber og produktionsbetingelser.
 2. Udarbejdelse af kontrolplaner: Kontrolplaner udarbejdes ud fra kravene til almen kontrol i DS 1140:2018 og andre relevante standarder samt projektmaterialet og udførelsesgrundlaget.

Udvælgelse af kontrolpunkter

Udvælgelsen af kontrolpunkter i en kontrolplan er en proces, der kræver omhyggelig overvejelse og planlægning. Følgende elementer skal tages i betragtning:

 1. Emne for kontrol: Definer, hvad der skal kontrolleres. Dette kan være specifikke konstruktionsdele eller arbejdsprocesser, der kræver særlig opmærksomhed.
 2. Omfang af kontrol: Bestem, hvor meget der skal kontrolleres. Dette kan variere afhængigt af konstruktionens kompleksitet og de risici, der er forbundet med de enkelte dele.
 3. Kontrolmetode: Vælg den metode, der skal anvendes til kontrollen. Dette kan være visuel kontrol, måling, prøvning eller gennemsyn af dokumentation.
 4. Acceptkriterier: Fastlæg de kriterier, som kontrolresultaterne skal opfylde. Acceptkriterierne skal være entydige og målbare for at sikre, at kontrollen er objektiv og pålidelig. Der er særligt fokus på dette punkt hos de certificerede statikere.
 5. Tidspunkt for kontrol: Bestem, hvornår kontrollen skal udføres. Dette kan være under udførelsen af arbejdet, efter afslutningen af en specifik opgave eller ved projektets afslutning.
 6. Opfølgning på afvigelser: Beskriv, hvordan der skal følges op på eventuelle afvigelser fundet under kontrollen. Dette sikrer, at eventuelle fejl eller mangler rettes i tide.

Det kan være et til tider uoverskueligt arbejde, vi har +120 afleveringer bag os, vi tager gerne en dialog om hvordan vi kan hjælpe jer videre https://hirsch.nu

Specifikke kontrolpunkter i uafhængig kontrol

Uafhængig kontrol omfatter en række specifikke kontrolpunkter, der skal dækkes i kontrolplanen. Her er nogle vigtige aspekter:

 1. Kontrol af projektmateriale: Sikring af, at tegninger, modeller og beskrivelser indeholder tilstrækkelig information til at konstruktionen kan udføres korrekt. Dette indebærer en gennemgang af, om de nødvendige detaljer er til stede og forståelige for udførende.
  Her granskes også den statiske dokumentation, hvor det blandt andet undersøges om der er særlige kontroller og i hvilken konstruktionsklasse konstruktionen er indplaceret i.
 2. Kontrol af udførelsesgrundlag: Verifikation af, at udførelsesgrundlaget stemmer overens med projektmaterialet. Dette inkluderer kontrol af arbejdstegninger, instrukser og evt. montage vejledninger for at sikre, at de er klare og korrekte.
 3. Materiale- og produktkontrol: Kontrol af, at de anvendte materialer og produkter opfylder de specificerede krav. Dette kan omfatte kontrol af overensstemmelseserklæringer, inspektionscertifikater og prøvningsrapporter.
 4. Modtagekontrol: Verifikation af, at de leverede materialer svarer til det bestilte, og at de ikke har synlige fejl eller mangler. I praksis er det en kontrol af egenkontrollen er i orden.
 5. Kontrol under udførelsen: Sikring af, at konstruktionen udføres i overensstemmelse med udførelsesgrundlaget. Dette kan omfatte kontrol af dimensioner, placeringer, fastgørelser og vederlag mm.
 6. Slutkontrol: En overordnet visuel vurdering af konstruktionens udførelse, dimensioner og placering samt funktion. Eventuelle store deformationer, revner eller tegn på overbelastning kontrolleres og dokumenteres.

Dokumentation og opfølgning

Dokumentation er en central del af kontrolprocessen. Hvert kontrolpunkt skal dokumenteres med detaljer om:

 • Hvad der er kontrolleret
 • Hvordan kontrollen er udført
 • Hvem der har udført kontrollen
 • Resultater af kontrollen
 • Eventuelle afvigelser og opfølgende handlinger

Denne dokumentation sikrer sporbarhed og gennemsigtighed i kontrolprocessen og gør det muligt at følge op på eventuelle problemer hurtigt og effektivt.

Konklusion

Udvælgelse af kontrolpunkter i en kontrolplan er en nøglefaktor i sikringen af, at bærende konstruktioner udføres korrekt og sikkert. Ved at følge de retningslinjer, der er beskrevet i DS 1140:2018, og sikre en systematisk tilgang til både egenkontrol og uafhængig kontrol, kan man minimere risikoen for fejl og mangler i byggeriet. En grundig kontrolplan med klart definerede kontrolpunkter og dokumenterede resultater er afgørende for projektets succes og konstruktionens langvarige stabilitet og sikkerhed.

Besøg os på LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/hirschnu/?viewAsMember=true

Tilmeld kursus

Vælg kursus